குதிரை யுத்தநாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும்; ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். நீதிமொழிகள் 21:31

New Batches

The Graduate Aptitude Test in Engineering 2024 - Computer Science and Engineering
13 February 2023
The GATE is an examination that primarily tests the comprehensive understanding of various undergraduate subjects in engineering and science for admission into the Masters Program and Job in Public Sector Companies.
NTA UGC-NET June 2023 Cycle, Computer Science and Applications
06 February 2023
The National Eligibility Test, also known as UGC NET or NTA-UGC-NET, is the examination for determining the eligibility for the post of assistant professor and/or Junior Research Fellowship award in Indian universities and colleges.
TRB Polytechnic Lecurer - Computer Science and Engineering / Information Technology
01 April 2022
The TN TRB Polytechnic Lecturer salary is decided by the Tamil Nadu Teachers recruitment Board (TNTRB). Candidates who get recruited will be paid the TN TRB Polytechnic Lecturer salary as deemed by the Recruitment Board.
TN PG TRB - Computer Instructor Grade I
02 April 2021
தமிழகத்தில் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பாடசாலை கல்வி மற்றும் பிற துறைகளில் முதுகலை உதவியாளர்கள் இயக்குநர்கள் தரம் -1 பதவிக்கான நேரடி ஆட்சேர்ப்புக்கு அறிவிப்பானது 11.02.2021 அன்று வெளியானது..
Job Vacancies
No vacancies currently listed
Upcoming seminars